Đầu số mạng Viettel

Mỗi mạng được phân chia một đầu số khác nhau.

Để trả lời những câu hỏi dạng nhứ
vd:
Đầu số 098 là của mạng nào?
Đầu số 097 là của mạng nào?

Đầu số 096 là của mạng nào?
Đầu số 0162 là của mạng nào?
Đầu số 0163 là của mạng nào?
Đầu số 0164 là của mạng nào?
Đầu số 0165 là của mạng nào?
Đầu số 0166 là của mạng nào?

Đầu số 0167 là của mạng nào?

Đầu số 0168 là của mạng nào?

Đầu số 0169 là của mạng nào?
Các đầu số trên đều thuộc mạng Viettel
Viettel: 096, 097, 098 ,0162 , 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168 , 0169